Priser på internet og bredbånd

priserne spænder vidt på bredbånd, og det hele afhænger af hvor meget ens internet skal kører. nogle brugere i danmark kan få fiber bredbånd, som er det hurtigste inden for bredbånd i dag, men dette kræver at der er blevet gravet kabler ind til dit hus eller lejlighed. dette er ikke allesammen steder der er det endnu, da det er en forholdsvis dyr ting at få gjort. har man fået det gjort, er det dog en stor mulighed for at få en hurtig internetforbindelse.

det billigste bredbånd ligger til 159 kr., og det dyreste ligger på hele 999 kr. til 159 kr. fås en hastighed på 10 mbit, hvorimod man får hele 500 mbit til 999 kr. for at få 500 mbit skal man dog have fiber kabler gravet ind til bondehuset. der er dog en masse forskellige hastigheder imellem disse to, og enormt mange forskellige prisklasser. man skal være god til at undersøge hver og en sine muligheder inden man vælger hvilket bredbånd man vil have. nogle selskaber er billigere for 20 mbit end andre selskaber er for 10 mbit, og der er stor forskel på denne hastighed. fleste brugere vil sige, at de virkelig ikke kan mærke forskel, men for den erfarne forbruger, vil der være stor forskel, men igen det hele handler om hvad du som forbruger burde bruge cyberspacet eller bredbånd til. du vil slet ikke mærke den store forskel når du skal sende mails, men hvis du skal downloade ting ned, vil det have stor betydning. derudover skal man også kigge på upload hurtigheden, som er det hurtigheden du uploader hjemmesider og ligger ting på cyberspacet. arbejder man for eksempel hjemmefra og skal uploade sit arbejde til ens virksomheds hjemmeside, er det meget vigtigt at have en hurtig upload hastighed. husk altid at produkter på hvad du burde bruge dit bredbånd til inden foretager dit internet køb.